Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len e-shopu)

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1       Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2       Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu www.anst.store je BeardedTales s.r.o., Račianska 14349/64B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 50 796 551, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41103/V.

1.3       Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

1.4       V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.5       Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary a služby zverejnené na stránkach e-shopu.

Článok II. – Cena

2.1       Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú konečné a zahŕňajú DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2       Cenou produktov uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3       Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných produktov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, dodacej adresy, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4       Všetky akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Kupujúci je oprávnený po oznámení tejto skutočnosti od zmluvy odstúpiť.

Článok III. – Objednávka

3.1      Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, vyplnením objednávkového formulára a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.

3.2      Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.3      Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať, len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4      Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.5      Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. – Platobné podmienky

4.1       Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba vopred na základe faktúry – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
 • prostredníctvom služby Paypal,
 • prostredníctvom služby Stripe, ktorá umožňuje online platbu kartou.

Článok V. – Dodacie podmienky

5.1       Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2       Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom možnom čase.

5.3       Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je v okamihu objednávky skladom, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať kupujúceho, pričom kupujúci môže súhlasiť doručením čiastočných dodávok alebo objednávku stornovať.

5.4       Kupujúcemu je pred odoslaním tovaru vystavená online faktúra (daňový doklad) a je zaslaná na e-mail, uvedený pri objednávke 

5.5       Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

5.6       Prevzatie tovaru osobne je možné v prípade, že sa kupujúci dohodne s predávajúcim na prevzatí tovaru osobne v sídle predávajúceho.

5.7       Kupujúci je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

5.8      Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, dodaný nový výrobok bez závad alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.

5.9      Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok VI. – Záručná doba

6.1       Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.2       Zo záruky sú vyňaté vady, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (bod 1.5, 1.6 a 1.7 Reklamačných podmienok).

6.3       V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (článok 1, bod 1.4) záručná doba na tovar určený pre podnikateľské účely je 12 mesiacov.

Článok VII. – Prevod vlastníckeho práva

7.1       Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2       Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. – Storno kúpnej zmluvy

8.1       Storno zo strany kupujúceho:

 • Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť kontaktným formulárom na anst.store alebo zaslaním e-mailu na hello@anst.store

8.2       Storno zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.
 • Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (nesprávne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.).
 • Za tovar nebola uskutočnená úhrada po dobu 30 dní od odoslania objednávky.

8.3      Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.4), právo na storno kúpnej zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže kupujúci vrátiť tovar po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania, zabalený v originálnom obale. Kupujúcemu je v prípade storna účtovaný poplatok vo výške 100% z predajnej ceny tovaru, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok IX. – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1      Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia produktov dodaných na jej základe, a to aj bez uvedenia dôvodu.

9.2      Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené písomne na adresu sídla predávajúceho uvedenú v bode 1.2. týchto obchodných podmienok, alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho hello@anst.store, a to v lehote podľa ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný formulár nájdete TU, alebo na konci stránky.

9.3      V lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci zároveň povinný zaslať späť predávajúcemu na adresu jeho sídla produkty dodané na základe kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstupuje.

9.4      Predávajúci je povinný produkty vrátené v súlade s bodom 9.3. týchto obchodných podmienok prevziať. Predávajúci je ďalej povinný do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 9.2. týchto obchodných podmienok vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu spolu so všetkými platbami, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy (cena dopravy, cena platby), ktoré kupujúci uhradil na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu spolu s ostatnými platbami pred tým, ako mu budú doručené produkty. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu 9.4. všeobecných obchodných podmienok rovnakým spôsobom, akým došlo k uskutočneniu platieb kupujúcim. Kupujúci sa pritom zaväzuje poskytnúť predávajúcemu maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vrátenie kúpnej ceny a ostatných platieb kupujúcemu podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok, najmä v prípade potreby poskytnúť predávajúcemu údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu s ostatnými platbami. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platieb, pričom kupujúcemu v takom prípade nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky.

9.5      Náklady na vrátenie produktov predávajúcemu pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy znáša kupujúci v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci znáša pri jeho odstúpení od kúpnej zmluvy i náklady na vrátenie produktov, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9.6      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok musia byť produkty predávajúcemu vrátané nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od vrátenia produktov predávajúcemu v súlade s bodom 9.3. týchto všeobecných obchodných podmienok predávajúci vrátené produkty skontroluje, najmä za účelom zistenia, či vrátené produkty neboli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované. Ak pri kontrole podľa predchádzajúcej vety predávajúci zistí, že vrátené produkty mu boli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebované, vznikne mu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s vrátením poškodených, neúplných, spotrebovaných (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebovaných produktov. Predávajúci má právo nárokovať si od kupujúceho náhradu vzniknutej škody podľa predchádzajúcej vety.

9.7      Na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok a z toho vyplývajúce práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahuje ustanovenie § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.8      V prípade, ak je kupujúcemu spolu s objednanými a dodanými produktmi poskytnutý akýkoľvek darček (alebo obdobné plnenie), darovacia zmluva naň je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim sa od začiatku zrušuje aj darovacia zmluva na daný darček a kupujúci je povinný darček vrátiť predávajúcemu spoločne s produktmi, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie produktov podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok.

Článok X. – Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

10.2    Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

10.3    Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom zaslať zákazníkovi faktúru za tovar, prípadne návod na použitie-starostlivosť o výrobok (odporúčaný spôsob prania a pod.).

Článok XI. – Ochrana osobných údajov

11.1    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2    Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3    Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

11.4    Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

11.5    Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov predávajúcemu poštou alebo e-mailom.

Článok XII. – Alternatívne riešenie sporov (ARS)

12.1    Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy hello@anst.store.

12.2    Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.3    Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.4    Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XIII. – Záverečné ustanovenia

13.1    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3    Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

13.4    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.5.   Pre riešenie cezhraničných zmluvných vzťahov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), si zmluvné strany dojednávajú slovenské rozhodné právo.

13.6    Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií.

13.7    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 9. novembra 2021.

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O. BOX A35, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/622 07 81
fax č. 055/622 45 47

PREDÁVAJÚCI

BeardedTales, s.r.o.
Račianska 14349/64B
831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 50 796 551
DIČ : 2120483343
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41103/V

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s.
SK24 8330 0000 0022 0120 2425

Tel. kontakt: +421 944 956 819

E-mail kontakt: hello@anst.store
web: www.anst.store

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1.1       Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

1.2       V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade.

1.3       Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

1.4       Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky (článok 5, bod 5.8 Všeobecných obchodných podmienok).

1.5       Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

1.6       Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

1.7       Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

1.8       Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou) na adresu spoločnosti, uvedenú v bode 1.2 obchodných podmienok alebo elektronicky, e-mailom na hello@anst.store.

1.9       Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne, alebo elektronicky (e-mailom).

1.10    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu poštou na adresu uvedenú v objednávke.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na korešpondenčnú adresu BeardedTales, s.r.o., Račianska 14349/64B, Bratislava 831 02, príp. hello@anst.store.

Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky na e-mailovú adresu predávajucého: hello@anst.store. Ak kupujúci využije túto možnosť (e-mail), prijatie odstúpenia od zmluvy mu predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy kupujúcim. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Stiahnúť formulár na odstúpenie od zmluvy

Stiahnúť reklamačný formulár